Regulamin

Regulamin serwisu super-edu.pl .

§ 1 DEFINICJE

1. Serwis super-edu.pl – serwis ogłoszeniowy dla korepetytorów, szkół oraz uczniów, znajdujący się pod adresem www.super-edu.pl , zwany dalej serwisem.

2. Administrator – spółka Polecane Korepetycje s.j. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2/4 Wrocław 50-075 KRS 0000605704 NIP 8971820767 REGON:363892313.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z serwisu super-edu.pl.

4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.

5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z serwisu.

6. Login – nazwa użytkownika wybrana w trakcie rejestracji w serwisie.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

3. Zawarcie umowy świadczenia usług następuje w momencie dokonania przez użytkownika jakichkolwiek czynności w Serwisie. Zawarcie niektórych umów, określonych przez Administratora, wymaga wypełnienia formularza.

4. Korzystanie z serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarek Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari,

b) dostęp do Internetu,

c) przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies.

5. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) przestrzegania niniejszego regulaminu,

b) korzystania z serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) korzystania z usług oferowanych przez Administratora w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu,

d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich,

e) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).

6. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z serwisu.

7. Administrator może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

8. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza.

9. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy użytkownikami, nie ponosi odpowiedzialności za transakcję dokonywane pomiędzy użytkownikami oraz nie rozpatruje żadnych reklamacji związanych z takimi transakcjami.

10. Wykorzystywanie danych użytkowników przez inne podmioty dla celów reklamowych jest zabronione.

11. Serwis służy wyłącznie dodawaniu ogłoszeń związanych z nauczaniem. Zamieszczanie innych rodzajów ogłoszeń jest zabronione.

12. Użytkowników obowiązuje całkowity zakaz reklamowania innych stron i serwisów.

§ 3 ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. W ramach niniejszego Serwisu użytkownik posiada możliwość uzyskania dostępu do bezpłatnych treści zamieszczanych w serwisie oraz dodatkowych usług płatnych wykupionych w serwisie.

2. Rejestracja w serwisie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu.

3. Usługi płatne są wyraźnie oznaczone w serwisie.

4. Płatności dokonywane są przy pomocy serwisu PayU lub przelewem bankowym na konto Administratora.

5. Szczegółowe ceny usług płatnych, zakres usług płatnych oraz datę ważności wykupionych usług płatnych określone są w cenniku serwisu super-edu.pl.

6. Na życzenie serwis wystawia fakturę VAT. W celu otrzymania faktury VAT użytkownik musi skontaktować się z działem obsługi klienta.

7. Każdy użytkownik może posiadać w serwisie tylko jedno konto, z wyjątkiem szkół wielooddziałowych, które mogą posiadać osobne konto dla każdego oddziału.

8. W celu utworzenia konta każdy użytkownik musi podczas rejestracji utworzyć swój własny login oraz hasło.

9. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych osobowych w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmiany.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji użytkownika bez podania przyczyny oraz do weryfikacji danych podanych przez użytkownika.

§ 4 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

§ 5 OPINIE

1. Użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na dodanie opinii dotyczących świadczonych usług.

2. Opinie wystawiane użytkownikom nie mogą dotyczyć usług innych niż ogłaszanych przez użytkownika.

3. Opinie mogą dodawać wyłącznie użytkownicy, którzy korzystali lub próbowali korzystać z usług innego użytkownika serwisu.

4. Użytkownik dodaje opinię na własną odpowiedzialność.

5. Opinia użytkownika musi być zgodna z prawdą oraz zasadami współżycia społecznego.

6. W treści opinii nie mogą znajdować się treści reklamowe, obraźliwe, naruszające przepisy prawa oraz zawierające dane osobowe, adresy bądź nazwy stron internetowych.

7. Użytkownicy nie mogą dodawać opinii dotyczących własnych usług oraz nie mogą działać na szkodę innych użytkowników, zamieszczając nieprawdziwe opinie dotyczące innych użytkowników.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania, blokowania lub moderowania opinii w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.

9. Użytkownicy mogą wykupić usługę płatną pozwalającą na samodzielne moderowanie opinii. Jednak ostateczną decyzję dotyczącą usunięcia, blokady lub moderacji opinii podejmuje Administrator, który kieruje się postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 5 USUWANIE i BLOKADA KONT

1. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji, usuwania lub blokady kont użytkowników po stwierdzeniu naruszenia niniejszego regulaminu, naruszenia przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.

2. Usunięcie lub blokada konta oraz jego zawartości może także nastąpić na wniosek użytkownika konta, wysłany wyłącznie z adresu mailowego użytkownika, który został podany podczas rejestracji.

3. W przypadku usunięcia lub blokady konta lub jego zawartości, opłaty dokonane za płatne usługi nie podlegają zwrotowi.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby.

2. Niektóre treści dostępne za pośrednictwem Serwisu stanowią komentarze oraz opinie pochodzące od osób trzecich. Treści te nie stanowią oficjalnego stanowiska Administratora.

3. Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez użytkowników – w związku z korzystaniem z serwisu – praw osób trzecich;

b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;

c) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;

d) jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w serwisie w życie;

e) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 7 REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres pocztowy ul. Krupnicza 2/4 Wrocław 50-075 lub adres poczty elektronicznej bok@super-edu.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko użytkownika, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie powiadomić użytkownika ją składającego.

4. Reklamację wniesioną po terminie określonym w § 7 p. 1 oraz będąca następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia użytkownika.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane użytkowników wykorzystywane są zgodnie z polityką prywatności serwisu super-edu.pl.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

3. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

5. Regulamin wchodzi w życie z 01.08.2017r. 6. Za łamanie niniejszego regulaminu uważa się również próby jego obejścia.Zapisz się na newsletter

Dziękujemy! Twój adres e-mail został zapisany.